Historia

V roku 1998

V roku 1998 bolo vo Vatikáne otvorené medzinárodné sympózium vedeckých štúdií o tejto problematike. Zúčastnili sa ho významní odborníci rôzneho náboženského presvedčenia a rôznych príslušností k historickým školám. Uskutočnilo sa na podnet Jána Pavla...

Malleus maleficarum

Malleus maleficarum sa skladá z troch dielov. Prvé dve diely predstavujú súborné zhrnutie všetkých oficiálnych názorov na údajné zločinný charakter čarodejníctva. Čitateľ je zoznámený so všetkými možnými druhmi čarodejníctva. V týchto dieloch nájdeme rôzne...

Španielska inkvizícia

Zvláštnu skupinu v dejinách inkvizície tvorí španielska inkvizícia, ktorú zriadil roku 1487 s povolením pápeža Sixta IV. španielsky kráľ Ferdinand II. Aragónsky a kráľovná Izabela Kastílska. Cieľ tejto inkvizície bol viac politický než náboženský....

Kladivo na čarodejnice

Za ďalšiu oblasť pôsobenia inkvizície v boji proti vnútornému nepriateľovi sa dajú považovať procesy s čarodejnicami. Paradoxné je, že „hon na čarodejnice“ vyvrcholil koncom stredoveku v 16. a 17. storočí (v „bránach novoveku“), v...

Biskupská a pápežská inkvizícia

Roku 1184 pápež Lucius III. vydal bulu Ad abolendam , ktorou začal biskupskú inkvizíciu a ktorou sa vyhlasovalo, že každý biskup bude pátrať vo svojej diecéze po kacíroch. V roku 1198 bol za pápeža...

Inkvizičné postupy

Aj keď inkvizičné postupy mali veľa nedostatkov, znamenali pokrok v jurisdikčnej praxi tých čias. Inkvizitátor mal predovšetkým povinnosť vyzvať všetkých (robilo sa to predovšetkým kázňou na námestí), ktorí sa cítili vinnými herézou, aby sa...

Normálny inkvizičný postup

Normálny inkvizičný postup predpokladal úzku spoluprácu cirkevnej a štátnej moci. V stredoveku totiž nebolo herézy s čisto náboženským charakterom. Každá heréza bola súčasne previnením politickej podstaty. Počnúc od čias rímskeho cisára Teodózia I., ktorý...

Stredovek ako doba netolerantná

Problém tolerancie v stredoveku treba vidieť vo vtedajších politicko-cirkevných vzťahoch. Z cirkvi a štátu ako odlišných a autonómnych spoločností sa postupne vykryštalizovala jedna spoločnosť – kresťanská spoločnosť (Respublica christiana). V roku 800 sa uskutočnila...

Naše priateľstvo

Naše priateľstvo so ZSSR malo utužiť pristúpenie ČSR k Varšavskej zmluve 14. 5. 1955, ktorej členmi boli ZSSR, Maďarsko, ČSR, NDR, Albánsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko. Stala sa najúčelnejším nástrojom podriaďujúcim sovietske satelity v čase...

Beneš

Beneš bol ovplyvnený aj udalosťami v ČSR lebo stúpenci komunistov sa začali ozbrojovať a vytvárať ľudové milície. 25. februára 1948 Beneš demisiu prijal a Gotwald vymenoval nových členov vlády. Komunisti získali vo vláde väčšinu...