Historia

Reformy Jozefa II.

Ako sme už spomínali zásluhou osvietenského absolutizmu od polovice 18. storočia prebiehal na našom území proces modernizácie spoločnosti, ktorý sa prejavoval vo všetkých sférach života. Najmä za vlády Jozefa II. narúšali osvietenské myšlienky stavovskú...

Po smrti Karola Veľkého

Po smrti Karola Veľkého bola Franská ríša na pokraji vnútornej krízy a pri takýchto problémoch neostávalo veľa času starať sa ešte aj o osudy Slovanov žijúcich na východnej hranici Franskej ríše. Preto Mojmírova vláda...

Pribina pri vyhnaní z Nitry

A preto je aj celkom logické, že Pribina pri vyhnaní z Nitry utiekol k príbuzným – k správcovi Východnej marky Ratbodovi. Ak si teda Pribina doviedol z Bavorska manželku (mohla byť kresťankou), nemožno vylúčiť...

Pribina a Mojmír

Je známe, že sú to prvé historicky doložené kniežatá, s ktorými sú späté začiatky Veľkej Moravy. Moravské knieža Mojmír a slovenské knieža Pribina boli súčasníkmi. Stretli sa na vojenskom poli, pričom jeden sa stal...

Avari

. Avari pritom ani nemali veľký záujem zahnať slovanských roľníkov. Vo svojej pôvodnej vlasti sa totiž nenaučili robiť zásoby krmiva pre dobytok a tak boli nútení nájsť priestor na komunikáciu s usadenými Slovanmi. Na...

SAMO

Rozprávanie o Samovi a jeho kráľovstve je možné len vďaka tzv. Fredegarovej kronike, čo je vlastne jediný písomný autentický prameň. Až do 16. storočia pritom o kronike a teda ani o Samovi nikto nič...

Predveľkomoravské obdobie

Pravlasť slovanov sa rozkladala v lesostepnej oblasti a bola to krajina riek, lúk a polí. Susedmi našich predkov boli baltské, germánske a iné národy od ktorích sa veľmi nelíšili.Sme pritom jedným z mála slovanských...

Adresa učiteľa

Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, PhDTeologická fakulta KU v RužomberkuHlavná 89SK – 042 03 Košicetel.: +421(0)57 778 22 97e-mail: mcizmar@stonline.sk

Štefan Onderčo

Štefan Onderčo sa usiloval vplývať na občanov východného Slovenska aj prostredníctvom tlače. V roku 1919 založil týždenník Slovenská sloboda, ktorý neskôr bol premenovaný a vychádzal pod názvom Slovenská pravda, na stránkach ktorého oboznamoval občanov...

POLITICKÁ ČINNOSŤ ŠTEFANA ONDERČA

Patril medzi najaktívnejších kňazov Košického biskupstva, ktorý sa angažoval aj na poli národnom i politickom. Dobový lexikón významných osobností o ňom podáva takúto charakteristiku: „Bol známy pred prevratom ako slovenský národný buditeľ a kultúrny...