Historia

Predstaviteľkou politického života

Predstaviteľkou politického života bola naďalej Národná strana, ktorej predsedom po smrti Viliama Paulínyho-Tótha bol Pavol Mudroň. Strana zotrvávala v pasivite, ale aj naďalej sa hlásila k programu Memeranda z r. 1861. Pretože nebolo ani...

Maďarizácia

Maďarizácia spôsobila, že ku koncu 19. storočia slovenské mestá úplne strácajú svoj národný charakter. Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Košice a ostatné mestá i mestečká sa stávajú „oázami maďarstva v hornom Uhorsku“. Strediskom slovenského...

Veľké mená slovenskej literatúry:

Je priam paradoxné, že v tomto období národného útlaku a politickej pasivity vstupujú na slovenskú kultúrnu scénu tri veľké mená slovenskej literatúry: 1. R. 1877 uverejnili Národné noviny básnický nekrológ nad smrťou Viliama Paulínyho-Tótha....

Slovenský politický život

Slovenský politický život prakticky vyhasol, Nová škola zanikla a jej orgán Slovenské noviny prestali vychádzať v januári 1875. Zatvorenie Matice slovenskej znamenalo zánik Letopisu Matice slovenskej a ostatných matičných publikácií. Krátko predtým vyšlo posledné...

8. SLOVENSKO V POLITICKEJ PASIVITE V ROKOCH 1875-1896

Preriedené a unavené šíky národných pracovníkov vyhlasili v roku 1875 obdobie politickej pasivity, ktoré trvalo takmer 20 rokov. V predchádzajúcich rokoch smrť vyradila z boja mnohých známych a osvedčených bojovníkov. Zomrel biskup Štefan Moyses...

Tovarišstva Andrej Kmeť

V prvom ročníku Tovarišstva Andrej Kmeť uverejnil rozsiahlu monografiu Veleba Sitna, ktorá je botanickým, archologickým, zemepisným, národopisným a historickým obrazom Sitna a jeho okolia. Andrej Kmeť sa touto prácou osvedčil aj ako filológ, ktorý...

Matica slovenská

Matica slovenská za krátky čas jej jestvovania (12 rokov) nestačila rozvinúť bohatý národný program. jej násilným zrušením (1875) všetky jej úsilia boli zmarené a nastala stagnácia. Po zákaze činnosti Matice slovenskej sa hľadali nové...

Svetová vojna

Svetová vojna načas zahatala vývoj Spolku sv. Vojtecha, ale po roku 1919 nastáva nová éra. Dňa 4. decembra 1920 bola schválená nová správa a nový výbor. Správcom Spolku sv. Vojtecha sa stal Ján Pőstényi....

7. ANDREJ KMEŤ A SLOVENSKÁ MUZEÁLNA SPOLOČNOSŤ

Vlastenecký a kultúrny pracovník Andrej Kmeť patrí ku skupine národne uvedomelých katolíckych kňazov, ktorí sa v druhej polovici 19. storočia významne zúčastňovali na sloven-skej literárnej a vedeckej tvorbe. Myšlienka muzejníctva na Slovensku sa zrodila...

V dejinách Spolku sv. Vojtecha

V dejinách Spolku sv. Vojtecha boli viaceré obdobia, kedy bol Spolok sv. Vojtecha blízko zániku, najmä keď nemal dosť obetavých funkcionárov, málo finančných prostriedkov a tlak zvonku bol priam neznesiteľný. Ale Spolok sv. Vojtecha...