Historia

V pozadí odmietnutai

V pozadí odmietnutai bola však snaha včleniť slovenských katolíkov do celouhorského rámca, ktorý mal reprezentovať práve maďarský Spolok sv. Štefana v Pešti. Preto dr. Andrej Radlinský odovzdal záležitosti okolo založenia Spolku sv. Vojtecha do...

Redaktorské Katolícké noviny

Prvými redaktormi Katolíckych novín boli Šimon Klempa a Ján Palárik. Po Palárikovi prevzal redigovanie novín dr. Andrej Radlinský. Svojimi článkami nepomáhal Andrej Radlinský zjednotenie spisovnej slovenčiny, podporoval úsilie národných buditeľov o založenie slovenských škôl...

6. PHDR. ANDREJ RADLINSKÝ A SPOLOK SV. VOJTECHA

Bernolákovské hnutie zohralo dôležitú úlohu v slovenskom národnom vývine. Genéza tohto hnutia spadá celkove do počiatkov slovenského národného obrodenia. Národnotvorné snahy Slovákov v 18. storočí sa intenzívne prejavili pestovaním slovenského jazyka a literatúry a...

Slovenská mládež

Väčšina slovenskej mládeže bola chudobná. Aby mohla študovať, bolo treba udržovať pri gymná¬ziách alumneá (internáty, vývarovne). Slovenskí vedúci vzali na seba i túto starosť. Všetky tri sloven¬ské gymnáziá mali vynikajúcich profesorov, boli finančne zabez¬pečené...

5. TRI SLOVENSKÉ GYMNÁZIÁ

V porevolučnom období usmerňovateľom školskej politiky bol barón Leo Thun. V zákone, ktorého bol autorom (tzv. Thunov patent), sa povoľovalo zakladanie súkromných stredných škôl, v ktorých vyučovaciu reč určovali zakladatelia, prípadne patronát. Táto klauzula...

MAĎARSKÉ ZÁSAHY DO MATIČNEJ ČINNOSTI

Počas prvých valných zhromaždení král’ovský komisár sa miešal do rokovaní, bedliac nad tým, aby sa činnosť Matice nerozširovala, ale obmedzovala len na najužší priestor. Tieto zá-sahy nechybovali ani neskôr, keď predseda Moyses sa už...

ČINNOSŤ MATICE SLOVENSKEJ V ROKOCH 1863-1875

Ako to vysvitalo z matičných stanov, činnosť Matice slo¬venskej sa obmedzovala len na jej sídlo, Turčiansky Sv. Martin. Tomu odpomohlo dodatočné povolenie, aby Matica smela mať dôverníkov v jednotlivých mestách. Títo by sprostredkovali styk...

CIELE MATICE SLOVENSKEJ

Podľa schválených stanov bola Matica slovenská jednotou milovníkov slovenského národa a života a jej cieľom bolo budiť v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť, rozširovať a utvrdzovať ju, pestovať a podporovať slovenskú literatúru...

Útoky proti Matici

Útoky proti Matici slovenskej sa viedli súčasne s útokmi na slovenské gymnáziá. Ich pôvodcami boli tí istí nepriatelia slo¬venského národa. Prvé útoky vyšli zo zvolenského župného výboru, ovládaného podžupanom Bélom Grünwaldom. Až 19. no¬vembra...

Cisár František Jozef

Cisár František Jozef svojím rozhodnutím z 21. augusta 1862 Maticu slovenskú na predbežnú žiadosť povolil a potvrdil jej stanovy, vypracované osobitným výborom, ktorému predsedal Ján Francisci. Oznámenie o tom vydala král’ovská uhorská miesto¬držitel’ská rada...