Historia

Na národnom zhromaždení

Na národnom zhromaždení sa ustanovil aj stály národný výbor, ktorý sa mal starať o koordináciu politických akcií slo¬venského národného hnutia. Jeho hlavnou úlohou bolo presa-dzovať uskutočnenie memorandových požiadaviek. Hneď po skončení martinského zhromaždenia boli...

Vážna prekážka

Nebolo I’ahké nájsť vhodné mesto pre národné zhromaž¬denie. Vo väčšine miest na Slovensku nebol vykryštalizovaný slovenský život. Vážnou prekážkou v tomto smere boli mestské a župné predstavenstvá, zamerané proti slovenskému hnutiu. Napokon sa rozhodli...

4. MEMORANDUM SLOVENSKÉHO NÁRODA A MATICA SLOVENSKÁ

Od polovice päťdesiatych rokov začal povoľovať tlak Ba¬chovho absolutizmu. Prejavilo sa to aj na postupnom prekonávaní krízy v slovenskom národnom hnutí. Roku 1856 ožíva myšlienka založenia Matice slovenskej. Podnet k tomu dalo stretnutie Štefana...

Po világošskej kapitulácii

Po világošskej kapitulácii zaviedla viedenská vláda v Uhorsku mimoriadne krutý režim vojenskej diktatúry. Hlavný veliteľ rakúskych vojsk v Uhorsku, generál Haynau, poverený pacifikáciou Uhorska, za svojho ročného účinkovania posielal pred štatariálne súdy maďarských politických...

3. SLOVENSKO V POREVOLUČNEJ MONARCHII

Katastrofálna kapitulácia maďarských vojsk, ktoré zložili zbrane v auguste 1849 pri Világoši za prítomnosti ruských ge¬nerálov, urobila síce koniec radikálnej, Kossuthom vedenej revo¬lúcie, ale maďarská konzervatívna aristokracia viedla ju inaďalej, zjavnou i tajnou agitáciou...

V roku 1855 Rusko

V roku 1855 Rusko prehralo v Krym¬skej vojne. Táto porážka ho na niekoľko nasledujúcich rokov vyradila z postu veľmoci. Čakali ho roky vnútorných premien, aby sa znovu mohlo zaradiť medzi európske veľmoci a ašpirovať...

V inom čase a kontexte

V inom čase a kontexte, bezprostredne po vzniku Slovenskej republiky a doznievani rozpadu Česko-Slovenska, zopakoval slovné spojenie „duchovný testament slovenského spoločenstva“ na hodnotenie Štúrovho diela Svetoslav Bombík. Urobil tak pri príležitosti prvého vydania textu...

Nepochopenie Štúrovej motivácie

Nepochopenie Štúrovej motivácie, prečo posmrtným dielom odporučil Slovákom pravoslávie a ruštinu ako spisovný jazyk, viedlo až k otvo¬renému podozreniu z úpravy jeho textu ruskými vydavateľmi (Albert Pražák). Opakujúce sa pochybnosti o autorstve spisu vyústili...

Svetozár Hurban Vajanský

Svetozár Hurban Vajanský pristupoval k spisu Slovanstvo a svet bu¬dúcnosti až s posvätnou úctou, ako k vzácnym zvitkom, k Biblii . V súvislosti s Vajanského zoznámením sa s textom sa tradujú v našej spisbe...