Historia

Po dramatickom odchode do Prahy

Po dramatickom odchode do Prahy podieľal sa na formulovaní programu Slovanského zjazdu, patril medzi jeho najaktívnejších účastníkov. Ostro kritizoval politiku cisárskej Viedne i koncepciu austroslavizmu, bol za vytvorenie slobodných slovanských obcí, ale túto ideu...

VÝZNAM ŠTÚROVHO DIELA SLOVANSTVO A SVET BUDÚCNOSTI

Svoje predstavy o budúcom postavení Slovákov i o vývoji politického života v slovanských krajinách a v Európe podal v diele Slovanstvo a svet budúcnosti (koncipované 1852-53), ktoré vyšlo až po jeho smrti v Rusku...

J. Palkovič

Podnietil J. Palkoviča k znovuvydávaniu Tatranky, ako jej spolure¬daktor združil okruh autorov. Udržiaval styky s chorvátskymi a srbskými vlastencami a účastníkmi zasadnutí uhorského snemu i českými priateľmi, slovenskými národovcami obidvoch konfesií. V lete 1841...

R. 1845

R. 1845 dostal povolenie na vydávanie Slovenských národných novín, prvého skutočne slovenského politického orgánu s literárnou prí1ohou Orol tatránski, 1845-48 ako ich redaktor a h1avný autor odpovedal na útoky odporcov novej jazykovej a národnej...

Činnosť Spoločnosti česko-slovanskej

Činnosť Spoločnosti česko-slovanskej orientoval aj smerom navonok, čím sa pokúšal dvíhať národný a kultúrny život v širšom prostredí. Pod jeho vedením Spoločnosť česko-slovanská zintenzívnila písomné a osobné kontakty so študentskými spolkami na iných školách,...

V dvadsaťročí 1848 – 1867

V dvadsaťročí 1848 – 1867 sa odohrali rozhodujúce zápasy o podobu modernizácie spoločnosti v strednej Európe. Rozhodovalo sa, či sa v nej posilnia prvky harmónie, alebo sa znásobia protirečenia. Najmä v priebehu osemnástich revolučných...

2. ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815 – 1856)

Pseudonym B. Dunajský, Bedlivý Ludorob, Boleslav Záhorský, Brat Sloven, Ein Slave, Ein ungarischer Slave, Karl Wildbrunn, Pravolub Rokošan, Slovák, Starí, Velislav, Zpevomil) – kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, básnik, publicista, jazyko¬vedec, novinár, redaktor, pedagóg (nar....

Dňa 13. apríla 1849

Dňa 13. apríla 1849 Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban podali vo Viedni ďalšiu petíciu na zriadenie samostatného Slovenska v rámci monarchie. Nátlak maďarskej šľachty a váhavosť cisárových poradcov zapričínili odkladanie...

Tretia slovenská výprava

Podobné ciele i priebeh, ale v podstatne menšom rozsahu, plnila tretia slovenská výprava zorganizovaná v lete 1849 Štefanom Markom Daxnerom a Jánom Franciscim. Spory medzi Pešťou a Viedňou sa prehlbovali v apríli 1849, kedy...

Vznik Slovenskej národnej rady a prvá slovenská výprava

Začiatkom septembra 1848 sa vo Viedni utvorila Slovenská národná rada, po prvý raz v dejinách slovenského národa ako jeho najvyššia politická reprezentácia a súčasne i orgán koordinujúci politické a vojenské akcie. Tvorili ju politickí...